Join

MAATSCHAPPELIJK

& DUURZAAM

VASTGOED

Er groeit iets moois...

De ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed zal de komende jaren drastisch veranderen.

Begrippen als transparantie, co-creatie en duurzaamheid staan centraal. Dit vraagt om een andere aanpak, diepgaande expertise en nieuwe vormen van financiering en eigendom.

Daarom starten OVG en Triodos een nieuw bedrijf: JOIN.

OVER

JOIN

 

Wat is JOIN?

JOIN Ontwikkeling is een joint-venture van OVG Real Estate en Triodos Bank. JOIN richt zich op het ontwikkelen van duurzaam maatschappelijk vastgoed op gebouw- en gebiedsniveau. JOIN creëert lange termijn meerwaarde voor gebruikers door middel van innovatieve, integrale oplossingen. De transparante werkwijze van JOIN is gericht op het nemen van verantwoordelijkheid in het ontwikkelingsproces; van het eerste initiatief tot en met de beheer- en onderhoudsfase.

Waarom JOIN?

De vraag naar duurzaam maatschappelijk vastgoed groeit sterk. Tegelijkertijd ziet JOIN dat er in de sectoren onderwijs, zorg en cultuur andere financiële modellen nodig zijn en er behoefte is aan creativiteit en ondernemerschap. JOIN biedt een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van procesmanagement, concept- en projectontwikkeling, financiering en belegging. Deze integraliteit is nodig om een optimale kwaliteit voor uw vastgoedvraagstuk te kunnen realiseren.

Wie is JOIN?

JOIN is een initiatief van OVG Real Estate en Triodos Bank. Jan Hein Tiedema (voorheen commercieel manager bij OVG) en Thomas Ummels (voorheen directeur projectontwikkeling bij OVG) vormen de directie van JOIN. OVG en Triodos zijn gezamenlijk aandeelhouder. De medewerkers van JOIN zijn afkomstig uit beide organisaties. Onze gebundelde kennis wordt aangevuld met vernieuwende expertise uit de markt.

JOIN

DUURZAAM

&

ONDERWIJS

Onderwijsbudgetten staan onder druk. JOIN vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Met onze jarenlange ontwikkelexpertise vanuit Triodos en OVG denken wij in de onderwijssector veel waarde te kunnen toevoegen. De financiële realiteit van vandaag opent deuren voor echte samenwerking en langetermijnbetrokkenheid van ontwikkelaars, financiers en beleggers.

Gezonde en moderne scholen realiseer je door samen slim te innoveren en te investeren in kwaliteit en flexibiliteit.

JOIN

DUURZAAM

&

CULTUUR

Dit pand was genomineerd voor de sloop. Door samenwerking tussen publieke en private partijen is het nu de mooiste culturele herontwikkeling van de stad.

De ontwikkeling van musea, theaters, concertgebouwen en bibliotheken vraagt om ‘new ways of working’. JOIN wil anders omgaan met aanbestedingstrajecten. Daarnaast wil zij culturele functies integraal meenemen in een bredere gebiedscontext. Zo wordt het authentieke en duurzame karakter voor wijken en steden versterkt.

JOIN

DUURZAAM

&

ZORG

Zorgelijk dat de zorg gaat ondernemen in vastgoed? Natuurlijk niet. Nieuwe vormen van samenwerking helpen hierbij.

Geen markt is zo in beweging als de zorgsector. De zorg wordt ondernemend, ook in vastgoed. Nieuwe concepten waarin eerste-, tweede- en derdelijnszorg worden gecombineerd met bijvoorbeeld wonen of winkels, bieden maatschappelijke en financiële meerwaarde. Of het nu gaat om financial engineering, gebouwconcept of daadwerkelijke ontwikkeling, JOIN werkt op een transparante manier samen.

JOIN

DUURZAAM

&

GEBIEDSONTWIKKELING

In veel binnensteden liggen grote bouwopgaven. Door procesinnovatie en waardecreatie op de lange termijn kunnen projecten worden vlot getrokken.

Maatschappelijk vastgoed moet altijd worden gezien in een bredere stedelijke context. Op gebiedsniveau kan qua duurzaamheid een sprong worden gemaakt. Integrale energiesystemen, watermanagement, bereikbaarheid, functiemenging en de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte zijn hierbij voor JOIN belangrijke aandachtspunten.

JOIN